BIENVENUE

« Le bonheur le plus essentiel dans la vie, c’est d’avoir quelque chose

à faire, d’avoir quelqu’un à aimer et d’avoir un rêve à atteindre »

« Hạnh phúc quan trọng nhất trong cuộc sống, là có một việc gì đó để làm, có một người nào đó để thương yêu và một giấc mơ để đạt được »

Tinh Thành Sở Chí, Kim Thạch Năng Khai

MẦM TRẺ XIN HÂN HOAN ĐÓN CHÀO

Tâm

associationmamtre@yahoo.fr