Lễ Vu Lan

Le samedi 7 septembre 2013 à 10h30

Au CCBR, 2 rue des Veyettes – Rennes (Bus n°11)

Programme :
10H30 – Accueil
11H00 – Cérémonie par le Vénérable Thich Nguyen Loc de la Pagode Van Hanh à Saint Herblain
12H30 – Repas végétarien (*)
14H00 – Danse des enfants

(*) participation selon vos moyens

 

Thứ bảy ngày 7 tháng 9 năm 2013 vào 10H30
CCBR 2 rue des Veyettes – Rennes (Bus n°11)

Chương trình:
10H30 – Ðón tiếp
11H00 – Hành lễ bởi đại đức Thích Nguyên Lộc đến từ chùa Vạn Hạnh Saint Herblain
12H30 – Dùng cơm chay (*)
14H00 – Múa thiếu nhi

(*) tham gia và chi phí theo khả năng