THÔNG BÁO – POUR INFORMATION

Kính thưa quý bác cô chú và anh chị em,

Theo lời mời của quý bác, Ðại Ðức Thích Quang Thạnh sẽ đến thành phố Rennes và thầy sẽ có một buổi thuyết giảng vào thứ bảy ngày 22/02/2014 tại Centre Culturel Bouddhique, 2 rue des Veyettes 35200 Rennes.

 Dưới đây là chương trình cho buổi thuyết giảng :

9h30: Phật tử và quan khách tề tựu

9h45: Cung nghinh Đại đức quang lâm

10h00; Khai tụng kinh cầu an đầu năm

11h15: Dâng cơm cúng Phật

12h00: Thọ trai và phật tử dùng cơm thân mật

14h00: Tiến sĩ giảng sư đại đức ban pháp nhủ

16h00: Hồi hướng hoàn mãn và tiễn quan khách ra về

Xin gửi đến quý vị thông tin và xin quý vị chuyển giùm đến với những ai không biết được.

Mầm Trẻ

***********

Bonjour,

Suite à l’invitation des personnes âgées vietnamiennes de Rennes, le Vénérable Thích Quang Thạnh viendra à Rennes pour donner une conférence au CCBR, 2 rue des Veyettes.

Ci-dessous le programme :

9h30: L’arrivée des invités

9h45: L’accueil du Vénérable

10h00: Prière pour le nouvel an

11h15: Cérémonie d’offrande au Bouddha

12h00: Déjeuner des invités

14h00: Conférence du Vénérable

16h00: Fin de la journée de prière et de conférence

Merci de bien vouloir transmettre cette information à toute personne susceptible d’être intéressée.

(La conférence se fera en vietnamien, par manque de moyen, nous n’aurons pas de traduction en français).

Mầm Trẻ